lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik
tel.:  32/422 23 86

Szkoła podstawowa

Plan rozwoju placówki 2014 - 2019

 

CEL

ZADANIA

UWAGI

O REALIZACJI

 

Podnoszenie wyników kształcenia

 1. Diagnoza wychowanków przedszkola – dojrzałość szkolna, osiągnięcia.
 1. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów na poszczególnych etapach kształcenia.
 1. Wykorzystanie wniosków z egzaminów zewnętrznych oraz badań wyników nauczania w procesie kształcenia.
 1. Organizowanie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego (wewnętrznego) dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 1. Diagnoza braków dydaktycznych kierowanie uczniów na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne.
 1. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.
 1. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz projektów edukacyjnych.
 1. Ścisła współpraca wychowawców internatu z nauczycielami ich podopiecznych celu szeroko pojętej opieki dydaktycznej nad wychowankiem.
 

 

Dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów i wychowanków

 1. Współpraca z placówkami:

v     w mieście,

v     w regionie,

v     w kraju,

v     za granicą (Erasmus).

 1. Organizowanie wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych.
 1. Promowanie zdrowego trybu życia.
 1. Organizowanie wypoczynku śródrocznego (Zielone szkoły), wakacyjnego (turnusy rehabilitacyjne, półkolonie itp.) w miarę możliwości i przy współpracy z innymi podmiotami.
 1. Organizowanie czasu wolnego uczniów i wychowanków:

v     tworzenie kół zainteresowań,

v     udział uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych,

v     organizowanie dyżurów opiekuńczo – wychowawczych w przedszkolu.

 1. Uczestnictwo wychowanków w szeroko pojętej kulturze.
 1. Angażowanie uczniów i wychowanków w akcje regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe i światowe.
 1. Sport i rekreacja – współpraca z Olimpiadami Specjalnymi – Polska.
 1. Niesienie pomocy materialnej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
 1. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego poprzez udział w zajęciach rewalidacyjnych:

v     arteterapii,

v     socjoterapeutycznych,

v     orientacji w przestrzeni,

v     logopedycznych,

v     korekcji wad postawy,

v     terapii metodą Tomatisa,

v     terapii metodą EEG Biofeedback,

v     relaksacji.

 

 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, wykluczeniu ze społeczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom niebezpiecznym dla życia i zdrowia

 1. Udział wychowanków i uczniów w życiu społeczno – kulturalnym miasta i okolic – wyjścia do kina, teatru, na koncerty itp.
 1. Organizowanie zajęć wychowankom w przedszkolu, internacie, świetlicy szkolnej.
 1. Systematyczne wdrażanie działań zawartych w programach profilaktyki i wychowawczych.
 1. Organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin życia społecznego i zdrowotnego dla uczniów i wychowanków placówki.
 

 

Kształcenie potencjału kadrowego

 1. Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli.
 1. Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.
 1. Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników pedagogicznych.
 

 

 

Rodzice współgospodarzami placówki

 1. Angażowanie rodziców w realizację zadań placówki.
 1. Wspieranie inicjatyw rodziców.
 1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Razem.
 1. Włączanie rodziców w organizację imprez szkolnych:

v     pikniki rodzinne,

v     festyny szkolne,

v     rajdy turystyczne dla dzieci i opiekunów,

v     spotkania świąteczne itp.

 

 

Wzbogacanie bazy placówki

 1. Systematyczne doposażenie placówki w:

v     środki audiowizualne,

v     sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

v     meble do klas i sal rewalidacyjnych.

 1. Remont szkoły – dostosowanie pomieszczeń do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i autystycznymi.
 1. Utworzenie w szkole dodatkowych sal do rewalidacji indywidualnej i klas dla dzieci z autyzmem.
 1. Budowa windy zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 1. Przygotowanie pomieszczeń dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy, drzwi, łazienki).
 1. Doposażanie zasobów szkoły w potrzebne pomoce dydaktyczne.
 1. Termoizolacja budynku szkoły i wykonanie nowej elewacji.
 1. Podejmowanie działań w celu wybudowania pełnowymiarowej sali gimnastycznej.
 

 

Promowanie placówki w środowisku

 1. Rejestracja ważnych wydarzeń z życia placówki w kronikach, filmotece, prasie lokalnej itp.
 1. Organizowanie wystaw i kiermaszów prac uczniowskich na terenie miasta i okolic.
 1. Aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.
 1. Uroczyste otwarcie szkoły po remoncie.
 1. Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności placówki.
 1. Systematyczne aktualizowanie strony www.sosw.rybnik.pl
 

herb rybnika      godło 

 

   witaj szkolo

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

 

         LOGO FB   INTERNAT

         

logo bip, kliknij by wejść logo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator strony: Iwona Małyszkiewicz - Zimoń