lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

PROGRAM COMENIUS

O programie Comenius


Comenius jest jednym z czterech programów sektorowych Programu"Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspierający finansowo i merytorycznie: współpracę partnerską szkół (praca nad wspólnym projektem), kursy doskonalące dla nauczycieli, staże.

 

Program Comenius jest skierowany do:

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego;
 • szkół określonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

 

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

 

Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

a) Mobilność obejmująca:

wymianę uczniów i kadry, mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże, szkolenia, praktyki dla kadry nauczycielskiej, wizyty studyjne i przygotowawcze.

b) Tworzenie partnerstw:

 • pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli;
 • pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej

c) Projekty wielostronne

d) Wielostronne sieci

e) Inne inicjatywy ukierunkowane na wspieranie celów Programu Comenius.

 

Kraje uczestniczące:

 • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
 • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja

 

comenius

 

PROJEKTY REALIZOWANE W SPECJALNYM OŚRODKU

SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W RYBNIKU:

 

 

PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO:

Imaginative teachers. Motivation & Activation of Students with Special Needs“

http://www.comeniusregioimaginativeteachers.blogspot.com/

 

 

PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ – PROJEKT SPORTOWY:

„Diversity & Inclusion in Sporting Activities”

http://comeniussportingactivities.blogspot.com/

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik