lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

HISTORIA SZKOŁY SPECJALNEJ

LATA 1945 - 1971

Historia szkolnictwa specjalnego w mieście Rybniku sięga roku 1945, kiedy to z inicjatywy pana Bronisława Małeszczyka - absolwenta PIPS, ucznia Janusza Korczaka, utworzona została w Rybniku Publiczna Szkoła Specjalna dla dzieci umysłowo upośledzonych. Początkowo funkcjonowała w dwóch salach budynku Szkoły Publiczcznej nr 5 przy,  jako placówka 3-oddziałowa. Kierownikiem, a zarazem przez pierwsze pół roku jedynym nauczycielem był pan Bronisław Małeszczyk. W latach 1946 - 1949  powiększyła się ilość oddziałów, a w związku z tym rosły potrzeby lokalowe. W październiku 1950 roku przyznano Szkole Specjalnej budynek zastępczy przy ulicy Kościuszki 12. Nie był to zbyt wygodny i wystarczający na potrzeby szkoły budynek - jednak niezależność lokalowa pozwoliła na dalsze zwiększenie ilości oddziałów oraz wzbogacenie form pracy szkoły. Pod koniec lat 60-tych willa przy ulicy Kościuszki zaczęła przysłowiowo „pękać w szwach”. W związku z tym rozpoczęły się usilne starania o pozyskanie nowego budynku. Dzięki zabiegom pana Bronisława Małeszczyka podjęto w mieście decyzję o potrzebie budowy szkoły specjalnej. Dzieło rozpoczęte przez pana Bronisława Małeszczyka kontynuowała pani Adela Sładczyk, która po przejściu pana Małeszczyka w 1971 roku na emeryturę, otrzymała nominację na dyrektora Szkoły Specjalnej.

 

LATA 1972 – 1989

We wrześniu 1974 roku oddane zostały do użytku dwa budynki Szkoły Podstawowej przy ulicy Piasta 35 oraz Internatu przy ulicy Mikołowskiej 21. W dwa miesiące później, decyzją Naczelnika Miasta Rybnika utworzony został na bazie wymienionych placówek Państwowy Zakład Wychowawczy przekształcony w 1981 raku w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Dyrektorem Zakładu został pan Antoni Nowicki. W ramach organizacyjnych Szkoły Podstawowej zaczęły funkcjonować dodatkowo prowadzone przez: panią Krystynę Dziuba „Klasa Życia” oraz przez panią Anielę Rojek, 1-oddziałowa początkowo, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Już Do niedługim czasie okazało się, że ten nowy budynek jest obiektem niewystarczającym dla ciągle rosnących potrzeb. Zaczęło przybywać dzieci do klasy życia. Wielu rodziców uwierzyło w sens objęcia opieką szkolną ich dzieci - dzieci, które do tej pory pozostawały poza jakąkolwiek opieką pedagogiczną. Wzrosła również ilość oddziałów klas zawodowych. Spowodowało to w konsekwencji konieczność przeniesienia tych placówek do oddzielnych budynków. I tak: Klasy Życia przeniesiono w 1981 roku do budynku przy ulicy Dworek 12 tworząc filię Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Krystyny Dziuba, natomiast Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną kierowaną przez pana Emila Matlocha przeniesiono do budynku przy ulicy Karola Miarki w Rybniku - Ligocie.

 

LATA 1990 – 2013

Kolejne zmiany przyniósł rok 1990. Zasadnicza Szkoła Zawodowa została wydzielona ze struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, natomiast Szkoła Życia już pod kierownictwem pani Lucyny Ibrom przeniesiona została do przekazanego przez władze miasta Rybnika budynku po zlikwidowanym żłobku przy ul. Hibnera 41 Dodatkowo w strukturę Ośrodka włączono Przedszkole Specjalne mieszczące się w Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym imienia Jana Pawła II w Rybniku, kierowane od chwili utworzenia przez panią Elżbietę Karkowską. Przedszkole to z dniem 1 kwietnia 1995 roku przeniesione zostało do nowego budynku przy ulicy Dąbrówki - przekazanego i zaadaptowanego na ten cel przez władze miasta Rybnika. Do nowych zmian dochodzi w 1999 roku, kiedy to ze struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wydzielone zostają jako osobne jednostki organizacyjne "Szkoła Życia" oraz Szkoła Podstawowa Specjalna. Ta ostatnia wchodzi w skład nowopowstałego Zespołu Szkół nr 7. Zgodnie z reformą szkolnictwa powstaje w ramach Zespołu także Gimnazjum Specjalne. W roku 2001 uchwałą Rady Miasta Rybnika do Zespołu Szkół nr 7 zostaje włączony Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, który składa się z Internatu i Przedszkola Specjalnego. W roku 2004 przedszkole zostaje odłączone od Zespołu a sam zespół wraca do nazwy SOSW. We wrześniu 2012 r. zostaje utworzone nowe Przedszkole Specjalne – w budynku internatu. Aktualnie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy tworzą: Przedszkole Specjalne nr 49, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7, Gimnazjum Specjalne nr 15 i Internat. Dyrektorem SOS-W w Rybniku jest pani Halina Lach – Opalkowska, wicedyrektorem pani Henryka Gans oraz wicedyrektorem ds. przedszkola i internatu pani Joanna Węgrzyk.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik