lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

Projekt Sportowy

logo sport                               Program Uczenie się - logo

 

 

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE -

                COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ       

                                                

Projekt: „Diversity & inclusion in sporting activities”                                                   („Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe”)

 

Blog projektu: http://comeniussportingactivities.blogspot.com/

 

Termin realizacji: 1 wrzesień 2012- 31 lipiec 2014

 

Przyznane dofinansowanie: 20 000,00 euro

 

Partnerzy (szkoły specjalne):Czechy, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja

 

 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu było wykorzystanie zajęć sportowych jako środka budującego społeczność europejską zdolną do wspólnego życia i pracy pomimo różnic w zakresie posiadanych umiejętności, różnic kulturowych i językowych.

Podczas trwania projektu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaangażowano  w nieznane jak dotąd dla nich jak również w dobrze zakorzenione w szkole zajęcia sportowe. Ponadto, uczestnicy projektu mieli możliwość spotkania i komunikowania się z uczniami ze szkół partnerskich z różnych państw europejskich, doświadczenia różnorodności europejskiej kultury i udziału w życiu społecznym poprzez sport. Podczas drugiego roku trwania projektu zachęcano uczniów do uczestniczenia w zajęciach sportowych w integracji ze swoim środowiskiem lokalnym. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych, nawiązali kontakty, brali udział w nowych sytuacjach społecznych w środowisku lokalnym oraz nabyli nowych umiejętności społecznych co w rezultacie obniżyło ryzyko wykluczenia społecznego. Zaobserwowano, że podczas realizacji działań projektowych uczniowie czasami pokonywali swoje bariery.

Co więcej, utworzony został  blog projektu na którym uczniowie dzielili się nagraniami video, zdjęciami, opisami i różnymi prezentacjami na temat ich aktywności sportowej. Ta wymiana informacji stała się mocnym narzędziem motywacyjnym: uczniowie uczyli się od swoich rówieśników oraz stawali się mentorami w znanych im dobrze czynnościach, inspirowali się nawzajem i podejmowali nowe działania. Uczestnictwo w lokalnych zajęciach spowodowało wzrost  zainteresowania aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

Dzięki mobilnościom (wyjazdom zagranicznym) uczniowie poznali nowe kultury, nabyli nowych umiejętności oraz z pomocą swoich opiekunów doświadczyli nowych sytuacji społecznych. Poprzez ogromne zaangażowanie w realizację działań projektowych uczniowie poszerzyli swoje poglądy, podnieśli swoją samoocenę i nabyli pewności siebie.

Nauczyciele mieli możliwość  wymiany oraz porównania swoich doświadczeń i wiedzy zarówno na blogu projektu jak również podczas wizyt zagranicznych. Ponadto, mieli okazję przemyśleć i ulepszyć swoje metody w celu promocji edukację włączającą  osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Cele:

- wykorzystanie aktywności sportowej jako środka do zbudowania społeczności europejskiej zdolnej do życia i pracy bez względu na umiejętności, kulturę i język,

- uczestnictwo uczniów w nowych zajęciach sportowych,

- integracji ze środowiskiem lokalnym (zajęcia sportowe z uczniami ze szkoły masowej),

- promocja  edukacji włączającej osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Rezultaty i produkty w wyniku realizacji projektu:

- poprawa umiejętności rozumienia i wypowiadania się w j. ang.,

- poszerzenie wiedzy nt. innych państw  europejskich,

- międzynarodowa wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- pogłębienie wiedzy nauczycieli nt. różnych systemów edukacji specjalnej w innych państwach europejskich,

- rozwój umiejętności uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT),

- uwrażliwienie środowiska lokalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych,

- logo projektu,

- strona internetowa: blog projektu,

- kronika projektu,

- ankiety ewaluacyjne,

- tablice informacyjne nt. realizowanego projektu,

- prezentacja działalności SOS-W i polskiego systemu edukacji specjalnej (angielska wersja językowa)

- teksty nt. działań projektowych w gazecie lokalnej,

- artykuł w szkolnej gazetce (wypowiedź ucznia),

- elektroniczna dokumentacja projektu (m.in. prezentacje, nagrania video i zdjęcia z przebiegu projektu).

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik