lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica „otwartych drzwi”    Zobacz galerię...

 

I. Cele świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczej uczniom Szkoły Podstawowej nr 7.
2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań własnych uczniów.
4. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
5. Rozwijanie tolerancji i aktywności społecznej.
6. Rozwijanie samodzielności.


II. Podstawowe zadania świetlicy:
1. Prowadzenie świetlicy „otwartych drzwi”.
2. Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych, a także w czasie przerw międzylekcyjnych.
3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
4. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
5. Organizowanie turniejów i konkursów ogólnoszkolnych.
6. Udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
7. Współpraca z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem, oraz rodzicami w zakresie zadań opiekuńczo- wychowawczych zgodnych z programem wychowawczym i naprawczym szkoły.
8. Prowadzenie dożywiania.
9. Współpraca z instytucjami pomocy społecznej.

 

III. Korzystanie ze świetlicy szkolnej:

1. Z zajęć świetlicy szkolnej korzystać może każdy uczeń SOSW.
2. Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.
3. Przyjmowanie uczniów dokonuje się corocznie, w oparciu o podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszeń.
4. Z wyposażenia świetlicy może korzystać każdy uczeń wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.
5. Uczeń zobowiązany jest do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem, za wszelkie zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania uczeń ponosi odpowiedzialność materialną.
6. Uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej także w czasie przerw między lekcjami.

 

IV. Organizacja pracy w świetlicy:
1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 40 godzin.
2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00.
3. Może nastąpić zmiana organizacji pracy świetlicy, wynikająca ze zmiany organizacji Placówki, po uzgodnieniu z Dyrektorem i poinformowaniu Rodziców/ Opiekunów.
4. Tygodniowy rozkład pracy ustalają wychowawcy we współpracy z Dyrektorem.
5. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy Placówki.
6. Wychowawcy świetlicy prowadzą dziennik zajęć opiekuńczo- wychowawczych.
7. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z niniejszym regulaminem.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik