lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

PROGRAM ERASMUS +

 logo creating peace                        Erasmus                                           

 

O programie Erasmus +

 

 

PROGRAM ERASMUS + EDUKACJA SZKOLNA

(PARTNERSTWA STRATEGICZNE - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ)

 

AKCJA 2: 

WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK  

                                                     

 

Tytuł projektu:  „Creating peace” („Tworzymy pokój”)

 

Blog projektu: http://eplus-creatingpeace.blogspot.cz/

 

Termin realizacji: 1 wrzesień 2014 - 31 sierpień 2016

 

Przyznane dofinansowanie: 22 000,00 euro

 

Partnerzy (szkoły specjalne): Czechy, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja

 

Krótki opis projektu: Tematem przewodnim projektu jest wojna XXX-letnia.

 

 

Zaplanowane działania projektowe podzielone zostały na dwa etapy:

I etap to zapoznanie się uczniów z faktami dotyczącymi wojny XXX-letniej- jak to wydarzenie wpłynęło  na życie ludzi oraz jak udało się osiągnąć pokój. Ponadto, podczas pierwszego roku trwania projektu, uczniowie poszukiwać będą przykładów rozwiązywania konfliktów w historii swojego narodu. W rezultacie, zorganizują wizualizację nawiązującą do tematyki projektu i zaprezentują ją swoim kolegom ze szkół partnerskich.

II etap projektu to rozwijanie umiejętności komunikatywnych uczniów, pozytywnego postrzegania samego siebie i kontrolowania własnych emocji, a także doskonalenia pracy zespołowej. Osiąganie tych celów będzie realizowane poprzez udział uczniów w różnego typu zabawach i grach terapeutycznych.

Podczas trwania projektu uczniowie będą również brali udział w wyjazdach zagranicznych oraz w wielu innych  działaniach lokalnych. Jednym z najważniejszych zadań będzie przygotowanie przez uczniów portfolio z tzw. peacemakers czyli twórcami pokoju, które zaprezentowane zostanie uczniom ze szkół z innych państw.

 

Cele:

- realizacja (wybranych przez wnioskodawcę) celów partnerstwa strategicznego, w ramach którego dąży się do wspierania opracowania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk na poziomie organizacyjnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim tj.:

  • poprawa jakości i adekwatności oferty edukacyjnej dzięki opracowywaniu nowych i innowacyjnych podejść i wspieranie najlepszych praktyk,
  • promowanie nazywania i oceny kluczowych kompetencji, w tym umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności przedsiębiorczości, znajomości języków i umiejętności cyfrowych,
  • promowanie wykorzystania innowacyjnych praktyk dzięki wspieraniu zindywidualizowanego podejścia do nauczania, uczenia się opartego na współpracy i krytycznego myślenia, strategicznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), otwartych zasobów edukacyjnych (OER), otwartych i elastycznych form uczenia się, mobilności wirtualnej oraz innych innowacyjnych metod kształcenia,
  • poprawa zdolności organizacji, w szczególności w obszarze rozwoju strategicznego, zarządzania organizacją, przywództwa, jakości oferty edukacyjnej, umiędzynarodawiania, równego dostępu i włączenia społecznego, jakościowych i ukierunkowanych działań,
  • promowanie równego dostępu i włączania społecznego, aby zapewnić wszystkim dostęp do wysokiej jakości nauczania oraz aby zapobiec wczesnemu kończeniu nauki i propagowanie udziału w życiu społecznym grup w niekorzystnej sytuacji.

 

Rezultaty i produkty w wyniku realizacji projektu:

- rozwój umiejętności podstawowych i przekrojowych, głównie umiejętności interpersonalnych  i intrapersonalnych  uczniów,

- rozwój umiejętności myślenia krytycznego uczniów,

- rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT),

- poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury krajów partnerskich,

- poznanie nowych metod i technik w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk),

- logo projektu,

- wycieczki,

- badania ankietowe,

- kółko historyczne,

- folder na temat wojny XXX-letniej (w ramach konkursu historycznego),

- portfolio z  materiałami nt. ważnych wydarzeń w historii narodowej,

- portfolio z  materiałami przygotowanymi  przez uczniów np. prace plastyczne,

- portfolio z grami terapeutycznymi i  różnorodnymi ćwiczeniami opracowanymi dla uczniów,

- strona internetowa poświęcona realizacji projektu: blog projektu,

- gazetki szkolne na temat projektu,

- elektroniczna dokumentacja projektu (m.in. prezentacje, zdjęcia z przebiegu projektu),

- dziennik projektu.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik