lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

Plan rozwoju placówki 2014 - 2019

 

CEL

ZADANIA

UWAGI

O REALIZACJI

 

Podnoszenie wyników kształcenia

 1. Diagnoza wychowanków przedszkola – dojrzałość szkolna, osiągnięcia.
 1. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów na poszczególnych etapach kształcenia.
 1. Wykorzystanie wniosków z egzaminów zewnętrznych oraz badań wyników nauczania w procesie kształcenia.
 1. Organizowanie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego (wewnętrznego) dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 1. Diagnoza braków dydaktycznych kierowanie uczniów na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne.
 1. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.
 1. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz projektów edukacyjnych.
 1. Ścisła współpraca wychowawców internatu z nauczycielami ich podopiecznych celu szeroko pojętej opieki dydaktycznej nad wychowankiem.
 

 

Dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów i wychowanków

 1. Współpraca z placówkami:

v     w mieście,

v     w regionie,

v     w kraju,

v     za granicą (Erasmus).

 1. Organizowanie wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych.
 1. Promowanie zdrowego trybu życia.
 1. Organizowanie wypoczynku śródrocznego (Zielone szkoły), wakacyjnego (turnusy rehabilitacyjne, półkolonie itp.) w miarę możliwości i przy współpracy z innymi podmiotami.
 1. Organizowanie czasu wolnego uczniów i wychowanków:

v     tworzenie kół zainteresowań,

v     udział uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych,

v     organizowanie dyżurów opiekuńczo – wychowawczych w przedszkolu.

 1. Uczestnictwo wychowanków w szeroko pojętej kulturze.
 1. Angażowanie uczniów i wychowanków w akcje regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe i światowe.
 1. Sport i rekreacja – współpraca z Olimpiadami Specjalnymi – Polska.
 1. Niesienie pomocy materialnej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
 1. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego poprzez udział w zajęciach rewalidacyjnych:

v     arteterapii,

v     socjoterapeutycznych,

v     orientacji w przestrzeni,

v     logopedycznych,

v     korekcji wad postawy,

v     terapii metodą Tomatisa,

v     terapii metodą EEG Biofeedback,

v     relaksacji.

 

 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, wykluczeniu ze społeczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom niebezpiecznym dla życia i zdrowia

 1. Udział wychowanków i uczniów w życiu społeczno – kulturalnym miasta i okolic – wyjścia do kina, teatru, na koncerty itp.
 1. Organizowanie zajęć wychowankom w przedszkolu, internacie, świetlicy szkolnej.
 1. Systematyczne wdrażanie działań zawartych w programach profilaktyki i wychowawczych.
 1. Organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin życia społecznego i zdrowotnego dla uczniów i wychowanków placówki.
 

 

Kształcenie potencjału kadrowego

 1. Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli.
 1. Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.
 1. Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników pedagogicznych.
 

 

 

Rodzice współgospodarzami placówki

 1. Angażowanie rodziców w realizację zadań placówki.
 1. Wspieranie inicjatyw rodziców.
 1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Razem.
 1. Włączanie rodziców w organizację imprez szkolnych:

v     pikniki rodzinne,

v     festyny szkolne,

v     rajdy turystyczne dla dzieci i opiekunów,

v     spotkania świąteczne itp.

 

 

Wzbogacanie bazy placówki

 1. Systematyczne doposażenie placówki w:

v     środki audiowizualne,

v     sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

v     meble do klas i sal rewalidacyjnych.

 1. Remont szkoły – dostosowanie pomieszczeń do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i autystycznymi.
 1. Utworzenie w szkole dodatkowych sal do rewalidacji indywidualnej i klas dla dzieci z autyzmem.
 1. Budowa windy zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 1. Przygotowanie pomieszczeń dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy, drzwi, łazienki).
 1. Doposażanie zasobów szkoły w potrzebne pomoce dydaktyczne.
 1. Termoizolacja budynku szkoły i wykonanie nowej elewacji.
 1. Podejmowanie działań w celu wybudowania pełnowymiarowej sali gimnastycznej.
 

 

Promowanie placówki w środowisku

 1. Rejestracja ważnych wydarzeń z życia placówki w kronikach, filmotece, prasie lokalnej itp.
 1. Organizowanie wystaw i kiermaszów prac uczniowskich na terenie miasta i okolic.
 1. Aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.
 1. Uroczyste otwarcie szkoły po remoncie.
 1. Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności placówki.
 1. Systematyczne aktualizowanie strony www.sosw.rybnik.pl
 

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik